28.เทศเพิ่มเติม 62

ประจำเดือน ตุลาคม 2562

1. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านเชียงเครือ ม. 1

2. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านโพนสวาง ม.2

3. ถนน ค.ส.ล. บ้านดอนเชียงบานน้อย ม.3

4. ถนน ค.ส.ล. บ้านหนองหอย ม.4

5.ถนน ค.ส.ล. บ้านดอนเชียงคูณ ม.5

6.ถนน คส.ล. หนองสนม ม.6

7. ถนน ค.ส.ล. ป่าหว้าน ม.7

8. ถนน ค.ส.ล. บ้านโนนเบ็ญ ม.11

9. ถนน ค.ส.ล. บ้านโนนศาลา หมู่ 12

10. ถนน ค.ส.ล. บ้านดอนเชียงบานใหญ่ ม.13

11. ถนน ค.ส.ล. บ้านเชียงเครือ ม.14

12. ถนน ค.ส.ล. หนองหอยใหม่ ม.17 สายหนองหอยเชื่อมป่าหว้าน

13. ปรับปรุงผนังป้องกันตลิ่งคอสะพานข้ามลำห้วยลาก บ้านหนองหอยใหม่ ม.17

 ประจำเดือน กันยนยน 2562

17.ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.1 บ้านเชียงเครือ

18. ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.2 โพนสวาง

19.ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.4 บ้านหนองหอย

20. ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม. 6 บ้านหนองสนม

21. ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.7 บ้านป่าหว้าน

22.ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.8 บ้านทุ่งมน

23.ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.11 บ้านโนนเบ็ญ

24.ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.12 โนนศาลา

25. ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.17 หนองหอยใหม่

26. ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม. 15 บ้านทุ่งมนพัฒนา