วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาเทศบาลตำบลเชียงเครือ

     “  ตำบลเชียงเครือน่าอยู่  มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี 
ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง "

           พันธกิจ

  1. ส่งเสริมการประกอบอาชีพและรายได้ของประชาชน
  2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
  3. ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีภายในองค์กร
  4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของประชาชน
  5. ส่งเสริมด้านโครงการสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการของประชาชน
  6. ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและทรัพยากรธรรมชาติ