นายชัยทัด  สายแก้ว
ประธานสภาเทศบาลตำบลเชียงเครือ


นายหนูสินธุ์  สังครุฑ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลเชียงเครือ

            

  
นางเทวรัตน์  สาขามุละ
(สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1)

    
นายสัมพันธุ์  โคตรวงค์
(สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1) 

    
นางไกรษร อุปศักดิ์
  (สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1)

                  

     
 นายมานิต  ครุฑตำคำ
(สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1)

     
นายอัมพร  แสนบรรดิษฐ์
  (สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1)

   
นายสมเกียรติ  แสนแพงพัด
  (สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2) 

      


นายประเชิญ  ขวัญเมือง
(สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2) 


นางอุทุมพร เติมทานาม
(สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2)


นางประทีป  ลาดบาศรี
(สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2) 


นายอำนวย  โสบุญ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2