.......................................
ประธานสภาเทศบาลตำบลเชียงเครือ

 
.....................................
รองประธานสภาเทศบาลตำบลเชียงเครือ