นายชัย สุริรมย์
นายกเทศมนตรี

                                                     
  นายประเวศ ไชยฮาด                                               นายไพบูลย์ ไกรษรวงค์
รองนายกเทศมนตรี                                                    รองนายกเทศมนตรี


นายดานัยกร พรหมพันธ์
เลขาฯ