รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงเครือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงเครือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงเครือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงเครือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑