1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนเชียงคูณ หมู่ 5

2 โครงการขุดลอกลำห้วยม่วง บ้านหนองสนม หมู่ 6

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสำนักสงฆ์ธัมมปาโลนุสรณ์ บ้านป่าหว้าน หมู่ 7

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านทุ่งมน หมู่ 8

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกสว่าง หมู่ 9

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนเบ็ญ หมู่ 11

จ้างก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหอยใหม่ หมู่ที่ ๑๗(ถนนสายซอยตัน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหอยใหม่ หมู่ที่ ๑๗(ถนนสายคอกวัว)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหอยใหม่ หมู่ที่ ๑๗(ถนนสายไปประปาเดิม)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหอยใหม่ หมู่ที่ ๔ (ถนนสายไปประปาเดิม)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านเชียงเครือ หมู่ที่ ๑๔ (ถนนสายไปประปาเดิม)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โครงการต่อเติมประตูทางเข้าโรงเรยนเทศบาลเชียงเครือ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

งาน E-Bidding 63

งานเฉพาะเจาะจง 63

14.ขยายผิวจราจร คสล. บ้านโพนสวาง ม.2

15.ก่อสร้างถนน คสล. บ้านทุ่งมนพัฒนา ม.15

16. คสล. สายวัดป่านภาพิทักษ์ บ้านดอนเชียงบานน้อย ม.3

17.ถนน คสล. สายบ้านดอนเชียงบานน้อย ม.3 สายวัดโพธิ์ทอง

18. ถนน คสล.บ้านดอนเชียงบานใหญ่ ม.13

 โครงการเงินอุดหนุนปี 63