1. ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลเชียงเครือ
ตำบลเชียงเครือน่าอยู่ มุ่งสู่สุขภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
next
prev

>> รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสำนักสงฆ์ธัมมาปาโลนัสรณ์ บ้านป่าหว้านหมู่ที่ ๗ ถึงบ้านหนองหอย หมู่ที่ ๔

>> รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบ ม.เกษตรฯ จากประตู ๑ บ้านเชียงเครือ หมู่ที่ ๑ ถึงประตู ๒ บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๙

>> รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล็กมีชั้นลอย สำหรับโรงเรียนเทศบาลเชียงเครือ