• ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเชียงเครือ หมู่ที 1 บ้านดอนเชียงคูณ หมู่ที่ 5
  • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านดอนเชียงบานใหญ่ หมู่ที 13
  • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายสำนักสงฆ์ธัมมาปาโลนุสรณ์
  • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายเพิ่มทรัพย์ หมู่ที่ 10 บ้านนาคำไฮ
  • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด หมู่ที่ 5 บ้านดอนเชียงคูณ

 ...............................................................................................................................................................